۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

فسادِ شگفت‌انگیز، و بی‌شرمانه

سفارتِ افغانستان در بیانیه‌یِ خود نوشته است: "رئیس‌جمهور غنی و دولت او از زمان به‌دست‌گرفتن قدرت گام‌هایِ بزرگی در مبارزه با فساد برداشته‌اند و مبارزه با فساد در کنار مسائلِ امنیتی برایِ دولتِ وحدتِ ملّی در اولویّت است".'
دیروز، مدیرِ یکي از بخش‌هایِ مالیاتی به کارمندِ من گفته است، اگر سهمِ من را بدهی، قروضِ مالیاتی‌ات را سی درصد کاهش می‌دهم.
نمی‌توانم با دیوید کامرون مخالفت کنم و حتّا می‌توانم گفت افغانستان نه تنها "به طرز شگفت‌انگیزي" فاسد است که شرم هم ندارد از پلشتی و بویناکیِ فساد‌ ـ اش.

۲۵ بهمن ۱۳۹۴

والنتاین

این دومین والنتاین است که به تو عشق می‌توانم ورزید. آنیتای من دوستت دارم، برای همیشه.