۸ تیر ۱۳۹۴

گذر باید کرد

هر آغازی را پایانی می باید.