۱۰ فروردین ۱۳۹۴

ملالی نیست

نه نیست. همه چیز خوب است. 

هیچ نظری موجود نیست: