۱۴ آذر ۱۳۹۲

هنر زشت

هنر پست مدرن نه ديگر زيبا ست نه كاربردي. فقط فرياد گوشخراش دنياي تنهاي هنرمند/شارلاتان/شهروند/متظاهر است كه خود به خود نيز باور ندارد. هميشه مي توان پرسيد هنر براي چي ست. همه گونه هاي هنر پيش از اين به رسالت شان باور داشتند: در سرگرم كردن، مذهب، سياست، بازنمايي طبيعت، پر كردن گالري ها و اتاق هاي كلكسيونر ها، ذات زيبايي، و تو نام بگير. هنر پست مدرن همه اين ها را به ناسزا مي گيرد، و دردا، كه هيچ ندارد براي جايگزيني شان. آري هميشه مي توان پرسيد، ما به كجا مي رويم؟ آيا كسي هست كه سر برارد و اين هياهو و غوغاي پست مدرن را به سكوتي بدا كند؟