۲۲ مرداد ۱۳۹۲

غیرت

غیرت یعنی جوانمردی، یعنی بزرگی و آزادمنشی و غرور و سکوت‌، جایی که می‌توانی فریاد زد. غیرت یعنی که بیرون‌ات مثل خاک باشد و درون‌ات مثل کوه. غیرت یعنی احساس کنی و عشق بورزی. غیرت به پرخاشگری نیست، و به خشونت، و نیز به موی‌ و پشم صورت و آزار زنان و دختران خانواده.