۲۱ تیر ۱۳۹۲

دزدی می‌کنم

مدتی‌ ست همه کار‌ـ‌ام این شده که بیایم این جا به دزدی‌ِ واژ‌ه‌هام.