۲۷ خرداد ۱۳۹۲

دولت

دولت به دردِ این می‌خورد که رأی بدهی و انتخاب‌اش کنی و بعد، گلویش را بگیری و نگذاری نفسِ زیادی بکشد.