۳ فروردین ۱۳۹۲

ما بد نیستیم!

هیچ پسر یا دختری دوست ندارد با دختر یا پسر "بد"، "نامرد"، و مانندِ آن‌ها دوست باشد. البتّه که نه! ولی، این یعنی این که هیچ کدام از این دخترها یا پسرها شخص خود را جزو آن دسته به حساب نمی‌آورند. پس از این جا، دیگری بدی نمی‌ماند، چرا که همه خوب هستند. پس بد کی‌ست. گفته باشم، ما که نیستیم!