۲۷ آذر ۱۳۹۱

نگاه

نگاه ات که می کنم، بی حیا و بی شرمانه، و نگاه ام که می کنی... خب این دل است که به هوات چه می پرد.

۲۶ آذر ۱۳۹۱

عاشق می شوم

می خواستم بگویم، هنوز می خواهم عاشق شوم...