۵ تیر ۱۳۹۱

پای‌بند‌تر

و آیا اخوان‌المسلمینی پای‌بندتر از پیش نیکوتر نمی‌تواند بود؟

ناجوانمردانه

می‌دانم این جمله‌ام عالمانه از علمِ "سیاست" که نیست هیچ، سهل‌انگارانه نیز می‌تواند بود. اما بس ناجوانمردانه است که به حول و قوه‌ی مردمی ساده‌دل و دردمند و خسته‌ـ‌از‌ـ‌سردیِ روزگار به حشمت و جاهی برسی و سپس فراموش کنی همه آن امیدها را که به تو بسته اند. چنان که کردند و می‌کنند بیشینه‌ی دولت‌مداران و سیاست‌پیشگان.