۲۱ آذر ۱۳۹۰

تشنه

به روشنی جویبار به تو نزدیک می‌شوم؛ مرا تشنه‌ای می‌باید، که سیراب‌اش کنم.