۸ آبان ۱۳۹۰

فقط اگر رهبر بخواهد


این نکته‌ای ست بس نظرگیر: اگر رهبر بخواهد "دستور" بازنگری بدهد، دیگر همه‌پرسی برای چی ست؟! لابد شاید رهبر از پیش نتیجه‌یِ همه‌پرسی را می‌داند. خب، او را گریزي هم نیست از این کارها، چرا که با مقامي ( و البتّه خوی‌ـ‌و‌ـ‌خیم ای) که دارد، می تواند چیزها را از پیش بداند؛ و به راستی چرا که نه!

۳ آبان ۱۳۹۰

۱ آبان ۱۳۹۰

و فقط لبخند می‌زنیم

هیچ دوست ندارم بگویم، ولی روزهایِ دشواری ست. رنگِ رخساره‌ام هیچ خبر نمی‌دهد از سرِّ درون. بزک می‌کنیم و لبخند هم که ارزان می‌فروشیم.

۲۷ مهر ۱۳۹۰

اعتصاب غذا

من نیز روزی برایِ این که خاک دیگر بوی نم گذشته را ندارد، برایِ این که باران دیگر شهوتناک‌ام نمی‌کند، برایِ این که هوا دیگر خوردنی نیست، برایِ این که دختر همسایه دیگر به من لبخند نمی‌زند، برایِ این که عشق را دیگر کسی هوس نیست، و برایِ دیگرهایِ بسیارِ دیگری اعتصابِ غذا می کنم.