۹ خرداد ۱۳۹۰

باری دیگر

باری دیگر در برابر باد پای خواهم کوفت.

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰

خونسرد

خونسرد می خواهد بداند من چه خواهم کرد، همیشه... ولی من خونسردتر هیچ نخواهم کرد.