۲۲ فروردین ۱۳۹۰

اسپم خوانی

این قدر حوصله ام سر رفته که دارم ایمیل های اسپم را می خوانم!

۱۸ فروردین ۱۳۹۰

حس و حال

نوشتن ام نمی آید، همین.