۱۵ اسفند ۱۳۸۹

...

خسته ام.

۱۲ اسفند ۱۳۸۹

شتاب

آی زندگی! بسیار به شتاب می روی، درنگی کن!