۵ اسفند ۱۳۸۹

تاب

نمی دانم تا کی می توانم تاب آورد، لبریز ام.

۳ اسفند ۱۳۸۹

... و نه معشوق!

همیشه دوست داشته ام عاشق باشم، و نه معشوق!

۲ اسفند ۱۳۸۹

عشق که می ورزی

عشق که می ورزی، دیوانه باش.

۱۹ بهمن ۱۳۸۹

انقلاب

خواست آزادی را با انقلاب چه کار!