۵ بهمن ۱۳۸۹

زنان آزادتر اند

نیک که بنگری، مردان را بیش از زنان در بند پندارها و هنجار ها می یابی. پوشش را می گویم: زنان بسیار بیش تر از مردان فرصت انتخاب گری دارند و گونه گونی گزینش شان نیز بسیار بیش تر است.