۲ مهر ۱۳۸۹

فرصتی دیگر

بازگشتی نیست، لیک امیدی شاید: "جای خالی بودا."

۳۰ شهریور ۱۳۸۹

بی حالی

زیاد هم ناراست نمی‌گفتم که حال‌اش نیست. و من هم در این بی‌حالی تنها نبوده‌ام.