۹ خرداد ۱۳۸۹

۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۹

این حسابگری ام

خدایا کاش می بودی و اندکی دیوانه تر - ام می کردی. دیر زمانی ست حسابگری تنها پیشه ام است و با او تنها هستم.

۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۹

آری

سکس خوب است.

۱۵ اردیبهشت ۱۳۸۹

و شاید...

و شاید که، نگاه اش مرا بسی گران بود...