۲ اردیبهشت ۱۳۸۹

۳۱ فروردین ۱۳۸۹

چنین گفت میرزا

همین را می خواستم بگویم، نمی یافتم واژه هاش را.

۳۰ فروردین ۱۳۸۹

یاد نگاه تو

"رفتم که همزبان دگر جویم
رفتم که آشیان دگر سازم
[...] یاد نگاه تو
تا زنده ام فریب دهد بازم [؟]"*


----------
*مشیری

۲۸ فروردین ۱۳۸۹

وفا

تنهایی ام: فقط این تو هستی که با من وفادار ای.

۲۲ فروردین ۱۳۸۹

۲۱ فروردین ۱۳۸۹

من

ساده بودم.

۱۸ فروردین ۱۳۸۹

دشوار

شاید دشوار شده بودم: برای دوستی حتا.

۱۷ فروردین ۱۳۸۹

افسوس

افسوس! دشوار است پذیرش این که چه قدر نمی شناسی کسی را که گمان می بردی می شناسی!

۱۴ فروردین ۱۳۸۹

نمی توانم

نه آغازی بود که پایان پذیرد.