۲ فروردین ۱۳۸۹

درون

چنان به درون خزیده‌ام که به‌دشوار آفتاب را تاب می‌توانم آورد!

۲۶ اسفند ۱۳۸۸

آری

آری، چرا که نه؟ آغازی دیگر. آری، آری؛ آغازی دیگر.

۲۵ اسفند ۱۳۸۸

رهایی

این سرنوشت است، یا من ام، که رها می‌کند؟ چه دشوار است خویشتن را از بند آزادی رهاندن!

۲۳ اسفند ۱۳۸۸

؟

بر آتش ایستاده‌ام: باید برگزید.

۱۹ اسفند ۱۳۸۸

عشق من

عشق من مقدس نیست، عشق من خطاکار است.

۱۸ اسفند ۱۳۸۸

دی‌روز

دی‌روز یک‌ سال از آغاز من گذشت.

۱۶ اسفند ۱۳۸۸

دل‌بستن

دشوار است، دل بستن و آن گه آزرم‌داشتن.

۱۱ اسفند ۱۳۸۸

"سلام"

که چه می‌داند، چه با "سلام" ای از او هم سرخوش‌ ام.