۲۳ مهر ۱۳۸۸

دوست

"بهترین دوست" او؟ به راستی؟

۲۲ مهر ۱۳۸۸

سلام

آی عشق! سلام!

۱۹ مهر ۱۳۸۸

با او

با او گام زدم، با او حرف زدم.

۱۶ مهر ۱۳۸۸

سخن

آری، آری، سخن‌گفتن با تو، چرا نه؟ آری.

۱۴ مهر ۱۳۸۸

نگاه‌هامان

نگاه‌هامان را از هم می‌دزدیم. آیا پایاني هم هست؟

۱۳ مهر ۱۳۸۸

حرف

او می‌خواهد با من حرف بزند؛ من با او. فقط نمی‌دانیم کدام‌مان بیش‌تر می‌خواهد.

۱۲ مهر ۱۳۸۸

۹ مهر ۱۳۸۸

مستانه

یعنی، می‌رسد آن روز که من هم مستانه پایکوبی کنم؟

نوشتن

چه بی‌هوده-نویس شده‌ام.