۲۵ شهریور ۱۳۸۸

بازی

مبادا او بخواهد دو سویه عشقبازی کند؟ باکی نیست. ما هم، بازی می شویم.

۱۵ شهریور ۱۳۸۸

پیکار

پیکار, آن هم پیکار با عشق! عجب چیزها که ندیدم!