۷ اسفند ۱۳۸۷

چنگ

تصمیم دارم، طیّ یک حرکت انقلابی تمام نوشته‌های پیشین‌ام را در چنگ به این جا منتقل کنم.

۵ اسفند ۱۳۸۷

۲۱ بهمن ۱۳۸۷

دامن نازکش

دختر
خاموش ایستاده است،
و دامن نازکش در باد تکان می‌خورد.

شاملو

مو پریشان‌های باد

۲۰ بهمن ۱۳۸۷

عرق می‌کنیم

گرم می‌شویم، داغ می‌شویم، عرق می‌کنیم، می‌سوزیم، در هم.